Image
Thumbnail

我們的團隊

  聯絡資料

金信哲博士

協理副校長(知識轉移)

電話: 852-2358 7914

傳真: 852-2358 1202

電郵: sckim@ust.hk

莫燕明小姐

事務主任

電話: 852-2358 7914

傳真: 852-2358 1202

電郵: junemok@ust.hk

   
知識產權 聯絡資料

梁嘉雯博士

主管 (知識產權管理)

電話: 852-2358 5899

傳真: 852-2358 1202

電郵: karmanleung@ust.hk

李翠翹小姐

經理(知識產權管理)

電話: 852-2358 7909

傳真: 852-2358 1493

電郵: vivian.li@ust.hk

吳炳賢先生

經理(知識產權管理)

電話: 852-2358 5832

傳真: 852-2358 1493

電郵: ttken@ust.hk

洪少群先生

助理業務分析師

電話: 852-3469 2718

傳真: 852-2358 1493

電郵: ttsimonhung@ust.hk

張薏芬小姐

助理事務主任

電話: 852-2358 7908

傳真: 852-2358 1493

電郵: cheungyf@ust.hk

   
業務發展 聯絡資料

傅承滔先生

主管 (機器人及自動化系統技術)

電話: 852-3469 2955

傳真: 852-2358 1202

電郵: tobby@ust.hk

鄺偉權博士

主管 (生物科技及創業支援)

電話: 852-2358 5902

傳真: 852-2358 1202

電郵: alexkwong@ust.hk

梁凱榮博士

主管 (信息及通信技術)

電話: 852-2358 7920

傳真: 852-2358 1202

電郵: ericleung@ust.hk

李志君博士

主管 (材料及可持續發展技術)

電話: 852-2358 7915

傳真: 852-2358 1202

電郵: carolli@ust.hk

馬泉奭先生

經理(技術營銷)

電話: 852-2358 5831

傳真: 852-2358 1493

電郵: chaucerma@ust.hk

王洪琛先生

經理(技術發展)

電話: 852-2358 5032

傳真: 852-2358 1493

電郵: ttsamuel@ust.hk​

葉劍敏小姐

經理(技術發展)

電話: 852-2358 7913

傳真: 852-2358 1493

電郵: coral.yip@ust.hk

楊秉希先生

經理(技術發展)

電話: 852-2358 5830

傳真: 852-2358 1493

電郵: heyson.young@ust.hk

   
聯合研究項目管理組 聯絡資料

梁劍雲先生

高級經理

電話: 852-2358 6164

傳真: 852-3559 1582

電郵: joshua.leung@ust.hk

易汝莊小姐

經理

電話: 852-3469 2056

傳真: 852-3559 1582

電郵: samyik@ust.hk

張杏寧小姐

助理事務主任

電話: 852-2358 6936

傳真: 852-3559 1582

電郵: hildacheung@ust.hk

香港科技大學-博智林聯合研究院 聯絡資料

楊晶磊教授

執行院長

電話: 852-3469 2298

傳真: 852-3559 1582

電郵: maeyang@ust.hk

何文樂先生

經理

電話: 852-3469 2573

傳真: 852-3559 1582

電郵: xavierho@ust.hk

黃旭東先生

事務主任

電話: 852-2358 6931

傳真: 852-3559 1582

電郵: wongbilly@ust.hk

香港科技大學-佳兆業聯合研究院 聯絡資料

顏河教授

院長

電話: 852-2358 7366

傳真: 852-3559 1582

電郵: hyan@ust.hk

徐嘉欣小姐

助理經理

電話: 852-3469 2055

傳真: 852-3559 1582

電郵: kytvivian@ust.hk

香港科技大學協同創新中心 聯絡資料

蘇孝宇教授

院長

電話: 852-2358 6961

傳真: 852-3559 1582

電郵: rhyso@ust.hk

黃寶陵教授

助理院長

電話: 852-2358 7181

傳真: 852-3559 1582

電郵: mebhuang@ust.hk

許岱瀅博士

經理

電話: 852-2358 8957

傳真: 852-3559 1582

電郵: xudaiying@ust.hk

温卓琳小姐

助理經理

電話: 852-2358 8964

傳真: 852-3559 1582

電郵: noahw@ust.hk

   
創業投資及支援 聯絡資料

袁子能先生

主管 (初創企業培育及投資)

電話: 852-3469 2805

傳真: 852-2358 1202

電郵: yuenj@ust.hk

劉軼男小姐

經理(初創企業培育及投資)

電話: 852-2358 5900

傳真: 852-2358 1493

電郵: alice.liu@ust.hk

吳天豪先生

經理(初創企業培育)

電話: 852-2358 5829

傳真: 852-2358 1493

電郵: nathan.ng@ust.hk

   
行政 聯絡資料

袁淑娟小姐

高級經理

電話: 852-2358 7916

傳真: 852-2358 1493

電郵: ttalice@ust.hk

陳詠芯小姐

助理經理

電話: 852-2358 5897

傳真: 852-2358 1493

電郵: ttally@ust.hk

甘淑玲小姐

事務主任

電話: 852-2358 7917

傳真: 852-2358 1493

電郵: tterica@ust.hk

   
資訊技術 聯絡資料

哈榮坤先生

經理(資訊技術)

電話: 852-2358 5898

傳真: 852-2358 1493

電郵: ben.ha@ust.hk

吳宇恒先生

助理資訊科技經理

電話: 852-2358 5085

傳真: 852-2358 1493

電郵: henry.ng@ust.hk

   
InnoHK 協作組 Contact Information

陳慕儀小姐

高級經理(財務及行政)

電話: 852- 2356 3100

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttjasmine@ust.hk

張可盈小姐

助理人事經理

電話: 852- 2356 3101

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttphoebe@ust.hk

周詩棋小姐

助理人事經理

電話: 852-2356 3102

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttchowsk@ust.hk

陳麗文小姐

助理採購經理

電話: 852-3469 2988

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttbeckychan@ust.hk

蔡青青小姐

會計主任

電話: 852-2356 3103

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttclaudia@ust.hk

張可兒小姐

會計主任

電話: 852-2356 3104

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttkelly@ust.hk

陳詠恩小姐

助理事務主任

電話: 852-2356 3118

傳真: 852-2739 6798

電郵: ttmimi@ust.hk